Brug musens højre tast, for at printe siden ud.

 

Vedtægter 
for 
DYRENES VENNER
 

Navn 
Foreningens navn er Dyrenes Venner. Foreningen er stiftet den 3. oktober 1998.

Formål
Foreningen arbejder for, at dyrene i Danmark og den øvrige verden skal få bedre vilkår. Det gælder både landbrugsdyr, familiedyr, forsøgsdyr og dyr fra naturen.

Medlemmer 
Enhver, der tilslutter sig foreningens formål kan blive medlem. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som efter bestyrelsens mening modarbejder eller på anden måde skader foreningen og dens sag.

Kontingent 
Kontingent fastsættes ved den årlige generalforsamling.

Foreningens Ledelse 
Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen på 5 – 7 personer, der vælges af general-forsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær hvert år umiddelbart efter generalforsamlingen. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig når et flertal – heriblandt formanden eller næstformanden – er til stede. 
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelses-medlemmer kræver det.

Bestyrelsen kan godkende kontaktpersoner til udførelse af dyreværnsarbejde i praksis på landsplan. 
Bestyrelsen kan nedsætte aktivitetsgrupper til løsning af særlige opgaver f.eks. ved større kampagner.

Regnskab
Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

Forpligtigelser 
Formanden tegner i foreningen med kasserer eller næstformand foreningen. 
Bestyrelsen og medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.

Revision
Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april. 
Tid og sted for generalforsamlingen bekendtgøres ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer. 
Generalforsamlingen – bortset for stiftende generalforsamling – indkaldes med mindst 14 dages varsel. Kun medlemmer, som senest én måned før generalforsamlingen afholdes har betalt kontingent, kan deltage. 
Afstemningen kan foregå skriftligt, når mindst 10 % af de fremmødte medlemmer forlanger dette. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeberettigede er alle fremmødte medlemmer. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende: 

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning fra formanden.
  3. Regnskab forelægges. Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.
  6. Indkomne forslag.
  7. Eventuelt.


Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen. Første gang vælges 4 medlemmer for 3 år og resten for 2 år. 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling og forslag til valg til bestyrelsen skal skriftligt være den siddende bestyrelse i hænde 3 uger forinden generalforsamlingen. 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10 % af foreningens medlemmer indsender skriftlig meddelelse herom. 
På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles forslag, der forud er optaget på den udsendte dagsorden.

Vedtægtsændringer 
Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

Foreningens opløsning 
Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling med 2/3 del af de afgivne stemmer. Forinden skal beslutning om opløsning være truffet på den forudgående generalforsamling – hvadenten denne er ordinær eller ekstraordinær. 
Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for dyreværnsarbejde i Danmark.

 

Dyrenes Venner